Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój ulubiony DINOZAUR”

 

Pliki do pobrania:

Organizatorzy konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

  1. Cele konkursu:

  1. Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji:

a. dzieci przedszkolne oraz z klas „0”,

b. dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej

c. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej

d. dzieci z klas 7-8 Szkoły Podstawowej

  1. Jury i nagrody:

  1. Zgodność tematyki i techniki pracy

  2. Pomysłowość

  3. Ogólny wyraz artystyczny

  4. Estetykę pracy

  1. Miejsca od 1 do 3

  2. Wyróżnienia

  1. Dodatkowe informacje:

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROLU

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO/ Rozporządzenie) Gminny Ośrodek Kultury w Narolu ( dalej jako: GOK) informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu (dalej jako: GOK) reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

- Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

- Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOK w Narolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. GOK będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach – także na podstawie art. 6 ust 1lit. c) RODO – w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

- GOK w Narolu przetwarza dane osobowe przez cały czas niezbędny do realizacji zadań jednostki, a w przypadku umów z kontrahentami z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Zbierane i przetwarzane przez GOK w Narolu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: placówki oświatowe, instytucje kultury, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne.

- GOK nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- W zawiązku z przetwarzaniem przez GOK w Narolu danych osobowych, osobie, której dane są dotyczą, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych ( na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na postawie art. 21 RODO);

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie prze GOK w Narolu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.