Tutaj publikowane będą wszelkiego rodzaju komunikaty, zalecenia, zgody i wszelkie inne dokumenty związane z prowadzeniem zajęć w okresie kwarantanny.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu zaleca uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i bezwzględne zastosowanie się do nich. Ułatwi to strat zajęć w nowych warunkach oraz zwiększy nasze wspólne bezpieczeństwo.

Procedury postępowania w czasie zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Zasady organizacji zajęć
1. Od dnia 8 czerwca 2020 r. mogą być organizowane zajęcia ruchowe (w tym artystyczne)
i z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej dla dzieci i młodzieży w GOK Narol.
2. Nie należy organizować żadnych zajęć poza terenem GOK Narol (budynek, parking przed budynkiem i plac za budynkiem).
3. Limit uczestników 12 osób + 1 osoby prowadzące zajęcia (duża sala), 15 osób + 2 osoby prowadzące (parking przed budynkiem i plac za budynkiem), 4 osoby + 1 osoba prowadząca (sala Malort).
4. Do prowadzenia zajęć wyznaczana jest stała grupa pracowników.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę.
6. Z sal, w których przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami wynoszą min. 2 m.
8. Sale są wietrzone po każdych zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Uczestnikom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć.
10. Prowadzący zajęcia mogą skorzystać z telefonu komórkowego w wyjątkowej sytuacji.
11. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości jest wyeliminowany z użytku.
12.  Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia, dzieci mogą przynosić własne napoje, jednak muszą być podpisane.
13.  Aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami i ich opiekunami ustala się, że poszczególne grupy przychodzą na zajęcia w odstępach 30-minutowych, dlatego też bardzo ważna jest punktualność.
14.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z GOK Narol są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników GOK Narol oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
15.  Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku GOK Narol – przyprowadzamy i odbieramy dziecko przed wejściem do dużej sali od strony parkingu GOK Narol (na zajęcia taneczne) i głównym wejściem po schodach (na zajęcia Malort).
16.  Uczestnicy zajęć do GOK Narol są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
17.  W zajęciach może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
18.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
19.  Uczestnikom zajęć nie wolno zabierać ze sobą do GOK Narol niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, piłki itp.)
20.  Rodzic musi podpisać Oświadczenie o zaznajomieniu się z obowiązującymi procedurami oraz podać telefon do kontaktu (Załącznik nr 1 do Procedur).
21.  Rodzic musi wydać zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
22.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Wszystkie osoby wchodzące do GOK Narol obowiązuje dezynfekcja dłoni, zakrywanie ust i nosa oraz nie przekraczanie obowiązujących stref przebywania.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci.
3. Prace porządkowe będą podlegać monitoringowi ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt z przebywających w budynku nie był narażony na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Wszyscy pracownicy instytucji zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
6. Pracownicy GOK Narol stosują się do zasad:
· higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
· higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), uwrażliwienie pracowników na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

· przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
· po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
· po usunięciu środków ochrony osobistej,
7. Nie zaleca się noszenia biżuterii – na rękach poniżej łokcia: pierścionków, zegarków, bransoletek itp., gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk
8. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje prawidłowej dezynfekcji.

Dezynfekcja sprzętów
1. Podczas mycia sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię wodą mydłem i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą.
3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).
 
Warunki bezpieczeństwa w budynku
1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
2. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
3. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem.
4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są sprzęty, zabawki itp. należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
6. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren instytucji.
9. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie GOK Narol, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
10. Po powrocie do budynku GOK Narol dzieci myją ręce.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia CIVID – 19
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie
z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Jeśli to konieczne dopuszcza się czasowe zamknięcie instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji.
3. Na pomieszczenie do odizolowania osoby wykazującej objawy chorobowe zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie.
4. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie
w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Wytyczne dla pracowników
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Do pracy z dziećmi nie będą angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować.
4. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
5. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.