Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską w Narolu (Uchwała 73/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.

Zakres działania

Zakresem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest:

1. Ośrodek jako samorządowa instytucji kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną aktywność społeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promocji kultury oraz komunikacji społecznej.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno – kulturalnych poprzez:

- prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,

- popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,

- stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskich ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych, tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

- działalność metodyczną polegającą na wypracowaniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym,

- gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,

- prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych i grup twórczych tworzonych przez mieszkańców,

- promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

- prowadzenie własnych zespołów artystycznych,

- upowszechnianie sztuki filmowej,

- współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,

- nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,

- realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

- współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji ww. celów,

- prowadzenie biblioteki,

- prowadzenie punktu informacji turystycznej.

Siedzibą i obszarem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu jest gmina Narol.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawują Rada Miejska w Narolu i Burmistrz Miasta i Gminy Narol w ramach posiadanych kompetencji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 23 październik 2019 13:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 12:32 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 12:33 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 12:41 Grzegorz Patałuch